تمامي اطلاعاتي كه كاربران درفروشگاه ثبت مي نمايند، به صورت كاملا محرمانه نزدموسسه ، محفوظ مي باشد.