فروشگاه الکترونیکی یک تماس 

نشانی: تهران- خ بهشتی- خ قنبرزاده- بعد از چهارراه خرمشهر- کوچه چهارم- پلاک28

 ۰۲۱-۸۹۵۱۸ تلفن:‏

 88528999 دورنگار:‏

 support@yektamas.ir نشانی پست الکترونیکی:‏